top of page

PSYKOLOGISK BEHANDLING

Psykologhjälp i Stockholm
parterapi i stockholm
familjeterapi i Stockholm

INDIVIDUELL TERAPI

Jag arbetar med de flesta svårigheter som vi människor stöter på under livets gång såsom ångesttillstånd, depression, stress, sömnbesvär och PTSD, men också under kriser och med dig som behöver stöd under olika livshändelser. Jag hjälper dig gärna med allt ifrån psykisk ohälsa till personlig utveckling. 

Jag erbjuder stöd under graviditeten och för dig som är nybliven förälder.

Klicka här om du är gravid eller postpartum och vill läsa mer om hur jag kan hjälpa dig.

 

Jag arbetar även med barn och ungdomar.

PRIS:1200kr, 30-45 min

PARTERAPI

För er i parrelation eller andra relationsvariationer.

Ni är välkomna för att söka hjälp med relationsproblem, kring separation och skilsmässa, sex- och samlevnad, kommunikationssvårigheter, konflikter samt samarbetsproblem.

Jag kan hjälpa er hitta nya förhållningssätt och utveckla hjälpsamma kommunikationsstilar  som kan användas effektivt i många olika situationer.

PRIS: 1650 - 55 min

FAMILJER

Jag erbjuder föräldrastöd och rådgivning samt familjeterapi. Jag kan hjälpa er att skapa större djup och omtanke i era nära relationer och undersöka lösningar i områden som rör familjelivet.

Välkomna att boka kortare rådgivning vid avgränsad frågeställning.

PRIS:

rådgivning 900kr - 30 min

terapi 1650kr - 55 min

Hur arbetar jag?

En typisk terapisession med en mig börjar oftast med ett samtal om vad du vill uppnå genom terapin, vad vill du ha mer av i ditt liv och vad är det som hindrar dig från att leva dit liv full ut. Jag ställer frågor för att få en bättre förståelse för dina tankar och känslor.

Under sessioner använder jag oftast olika ACT- tekniker för att hjälpa dig att öva på exempelvis acceptans eller att leva i nuet. Vi arbetar tillsammans för att hitta hjälpsamma strategier som du kan ha en användning av i din vardag. Att identifiera dina värderingar och att ta steg mot att leva i enlighet med dem kan vara ett mål i terapin som många kommer med.

En annan viktig del av terapi kan vara att få hjälp att hantera sin inre kritiker. Att ta ett steg tillbaka och lägga märke till dem tankar som huvudet producerar. Om dig själv, ditt liv eller du gör.

Vi kommer titta närmare på vilka strategier du använder när du hanterar dina tanka och känslor och identifiera hjälpsamma som du vill behålla samt utveckla nya när vi upptäcker sådana som inte gagnar dig.

Ibland är min roll att hjälpa dig att ta steg mot dina mål, trots eventuella hinder som kan uppstår under livets gång, kanske sådana som du inte kan förändra. Tillsammans kan vi hitta nya sätt att förhålla sig till det som hindrar dig och hitta nya vägar mot meningsfullt liv.

Läs mer om de
psykoterapeutiska metoder jag använder

Vad är ACT?

 Acceptance and commitment therapy är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest genom att öka psykologisk flexibilitet. Fokus för behandlingen är hur du vill leva sitt liv, vad värderar du i livet. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att acceptera inre företeelsen, kanske även obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet.

ACT som terapimetod kan hjälpa dig att:

• utveckla din förmåga att vara öppen för dina tankar och känslor

• att vara fullt närvarande, engagerad i livet och fokusera på det som är viktigt

• att göra det som är viktigt och agera effektivt baserat på dina egna värden.

Exempel på hur man arbetar med ACT:

Att etikettera dina tankar som just det – tankar – kan vara en kraftfull övning i att minska på negativ självprat. Istället för att säga "Jag  duger inte" kan du säga "Nu fick jag tanken att jag duger inte". Din inre pratmaskin producerar tankar oavbrutet, som en radiokanal som sänder rapporter om allt elände som har hänt dig. Eller omdömesmaskin som hela dagarna dömer allt du gör. Testa att namnge berättelsen: "Aha! Där har vi historien `jag är bluff´ igen!". Var uppmärksam på vad tankarna berättar just nu.

Genom att bli mer medveten om dina tankar och känslor kan du börja skapa en mer positiv inre dialog och förbättra din psykiska hälsa.

Att byta ut "men" mot "och" kan också hjälpa dig att acceptera olika känslor och situationer. 

Prova också att notera och beskriva dina känslor utan att värdera dem, låt dem komma och gå som moln som drar förbi, bilar utanför fönstret etc.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans. Acceptance and Commitment Therapy  som jag oftast arbetar utifrån är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Den innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans.

Källa: Socialstyrelsen 

Vad är IPT?

IPT är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykiska symtom, och även hur psykiska problem påverkar våra relationer till andra. IPT utmärker sig i relation till andra former av psykologisk behandling genom att huvudsakligen fokusera på relationsproblem. Grundtanken i IPT är att när en människa kan hantera relationsproblem mer konstruktivt minskar de psykiska symtomen.

I den terapiformen kan jag hjälpa till att ringa in orsaken till dina problem, till exempel brister i kommunikationsförmåga, konflikter med en viktig person, en ofrivillig rollförändring eller sorg, och arbeta med dig för att finna alternativa sätt att hantera dessa situationer och problem och de svåra känslor de kan vara förknippade med. 

Vid IPT träffas man ungefär en gång i veckan och behandlingen består oftast av cirka 16 sessioner, men antalet möten kan variera enligt överenskommelse.

Källa: SBU

Vad är NVC?

Nonviolent Communication (NVC) är inte en terapi form utan en kommunikationsmodell som där parterna fokuserar på att skapa kontakt med varandra. Den kontakten kan i förlängningen bidra till att underlätta samarbete och möjliggöra att hitta gemensamma lösningar på dilemman och svåra situationer.

NVC kan också beskrivas som en medvetandeprocess som bidrar till rörelse, dynamik och utveckling. Detta möjliggörs då processen tränar vår förmåga att ta flera perspektiv i beaktning.

Det kan också ses som ett verktyg för att hantera konflikter, antingen egna sådana, eller med hjälp av en tredjepart. NVC används då för att skapa kontakt, överskrida antingen-eller-tänkande som tenderar att prägla konflikter, och hitta de strategier som gör att bägge parter i en konflikt kan få sina behov mötta. NVC kan också användas för att hjälpa parter att försonas efter konflikter.

Källa: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige 

Du behöver inte kämpa själv

Oavsett om du vill utveckla din personliga potential eller hantera svårare utmaningar, så finns jag här för att hjälpa dig. Med min expertis inom psykologi och terapi kan jag erbjuda dig en trygg och stöttande miljö för att lindra dina symtom och ge dig verktygen att hantera dina utmaningar på ett effektivt sätt.

Genom att arbeta tillsammans, kommer vi att utforska dina behov och hjälpa dig att nå dina mål, oavsett hur stora eller små de är.

Ge dig själv möjligheten att uppleva ett lättare och mer meningsfullt liv.

Kontakta mig för att boka din första terapisession!

Hur terapi kan hjälpa dig att hantera ångest?

Ångest kan vara en överväldigande känsla som påverkar många aspekter av livet. Det kan handla om att känna sig orolig, nervös, rädd eller panikslagen inför olika situationer eller tankar. Ångest är en naturlig reaktion på stress eller hot, men ibland kan den bli så stark eller långvarig att den hindrar dig från att leva det liv du vill.

Många upplever ångest

Om du lider av ångest är du inte ensam. Många människor upplever ångest i någon form under sitt liv, och det finns hjälp att få. Terapi är ett effektivt sätt att hantera ångest och återfå kontrollen över ditt liv. Genom att prata med en psykolog kan du få stöd, insikt och verktyg för att förstå och hantera din ångest.


Det finns olika terapeutiska metoder som kan hjälpa dig med ångest, till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, mindfulness eller existentiell terapi. Olika metoder passar olika personer och problem, så det är viktigt att hitta den som passar dig bäst. Du kan läsa mer om olika terapeutiska metoder jag arbetar utifrån.


Vad är ångest?


Ångest är vår kropps naturliga reaktion när vi uppfattar något som ett möjligt hot. Det är en viktig del av vårt automatiska larmsystem som är tänkt att hjälpa oss att fly eller försvara oss mot hotet. Ångest kan också uppkomma inför orostankar eller naturliga förändringar i kroppen.

Vanliga situationer där man kan uppleva ångest är till exempel inför muntliga presentationer, sociala tillställningar, eller under graviditet och förlossning.


Vad är symtomen vid ångest?


Symtomen vid ångest involverar hela kroppen och kan variera från person till person. Vanliga symtom vid ångest är att hjärtat slår hårt eller fortare än vanligt, en tyngd över bröstkorgen, svårigheter att andas eller en kvävande känsla, torr i munnen, magbesvär som gaser, diarré eller illamående, darrighet eller skakighet, svettningar eller temperaturförändringar, yrsel eller en krypande känsla i kroppen eller stickningar i händer och fötter.


Varför får man ångest?


Ibland är det tydligt vad som skapat ångesten, men många gånger kan det vara svårt att förstå vad som ligger bakom. Gemensamt för flera situationer som väcker ångest är att de upplevs som otydliga, nya eller ovissa.


Hur kan ångest kännas eller upplevas?


De flesta har någon gång upplevt ångest, och det kan kännas mycket obehagligt. Ångest kan ge allt från milda och få symtom till kraftiga och många. Vissa upplever en plötslig nattlig ångest medan andra smyger sig på under en längre tid. En persons upplevelse av ångest kan alltså skilja sig mycket från en annans.


Hantera ångest på olika sätt – vad passar dig?

 

Ångest är inte farligt men kan kännas mycket obehagligt. Det är därför vanligt att vilja dämpa sin ångest så fort som möjligt. För många hjälper det att få stöd av en vän eller anhörig medan det för andra känns skönt att meditera, göra en avslappningsövning eller att försöka andas sig lugnt genom ångesten. Om du upplever att dina strategier för att hantera din ångest inte räcker till kan det vara dags att prata med en psykolog för att lära sig mer om sina reaktioner och för att hitta strategier som fungerar för att hantera ångesten.
 

Behandling för ångest


Det finns flera behandlingar för ångest, och vilken behandling som passar bäst beror på personens specifika situation och behov. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig behandling för ångest och kan hjälpa dig att identifiera och utmana dina negativa tankemönster samt lära sig nya sätt att hantera sin ångest. För vissa personer kan medicinering också vara en effektiv behandling för att hantera ångest.

Sammanfattningsvis kan ångest ta sig många olika former och kan påverka människor på olika sätt. Det är en naturlig reaktion i kroppen, men om ångesten hindrar en person från att leva sitt liv fullt ut kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp för att hitta strategier som fungerar för att hantera den.

bottom of page