top of page

VANLIGA FRÅGOR

VAD GÄLLER VID AVBOKNING?

Vid avbokning mindre än 24h innan din bokade tid eller vid uteblivet besök debiteras 100% av priset på behandlingen.

HUR LÅNG TID TAR EN TERAPISESSION?

Det vanligaste är ett upplägg att träffas för terapi 1 gång/vecka. Varje tillfälle för enskilda personer tar 45 minuter. För par erbjuder jag länge tid - 60 min.  Det finns även möjlighet för kortare rådgivning vid avgränsad frågeställning - 30 min.

Omfattningen kan vara alltifrån några enstaka konsultativa samtal, en korttidsterapi om 10-15 ggr eller en långtidsterapi.
Vad man väljer för upplägg har att göra med målet och förutsättningarna med terapin att göra.

ERBJUDER DU HANDLEDNING ELLER FÖRELÄSNINGAR?

Absolut! Pris på förfrågan, välkomna med att be om offert.

ÄR DU ANKNUTEN TILL HÖGKOSTNADSSKYDDET?

Nej, den möjligheten finns tyvärr inte för psykologer med egen praktik därför får du inte ersättning enligt högkostnadsskydd när du går till en privatpraktiserande legitimerad psykolog.  Du får faktura efter varje session.  För pris: se under flik Tjänster.

KAN VI TRÄFFAS ONLINE?

Självklart! Terapin sker digitalt via Kaddio som erbjuder krypterad dataöverföring, vilket innebär att ingen annan kan höra eller se vårt samtal. Du får en länk via mail när vi bokat tid och därefter loggar du in med mobilt bankid på avtalad tid. Du betalar efter besöket via faktura.

Hur är det att gå tilll psykolog för första gången?

Läs mer om hur det är att få samtalsstöd hos psykolog

Att gå till en psykolog kan kännas nervöst och skrämmande för många. Men det är viktigt att påminna sig om att det är ett steg i rätt riktning och kan ge ovärderlig hjälp. För att underlätta det första besöket och minska ångesten som kan uppstå kan det vara bra att förbereda sig och veta vad man kan förvänta sig av besöket.


Förberedelse inför det första besöket 


Det är inte nödvändigt att förbereda sig på något särskilt sätt inför det första mötet, eftersom psykologen kommer att ta ansvar för samtalet. Vissa personer kan känna sig mer lugna om de tänker igenom vad de vill ta upp och skriver ner några punkter som känns viktiga att ta upp.


Det första besöket


När man anländer till min mottagning blir man hämtad i väntrummet och vi går tillsammans till samtalsrummet. Jag introducerar jag mig och sedan får man berätta lite om sig själv och varför man har bokat samtalet. Detta är ett första steg i att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan klient och psykolog. Samtalet kommer sedan att handla om ens livssituation och vad man vill ha hjälp och stöd med att uppnå.


Vad man kan förvänta sig under det första besöket


Jag kommer att ställa frågor men också uppmuntra en att berätta fritt. Det är normalt att tempot i psykologsamtal är långsammare än i andra samtal, för att ge klienten tid att tänka och känna efter. Samtalet kommer att handla om ens bakgrund i stora drag och jag kommer att beskriva mitt arbetssätt. Vi kommer också att formulera mål och hur fortsättningen ska se ut.


Sekretess och trygghet


Det är viktigt att komma ihåg att allt som sägs under samtalet omfattas av tystnadsplikt och att psykologen har en skyldighet att skydda klientens integritet. Det är också klientens val när man känner sig trygg att dela med sig av vissa saker och jag kommer att arbeta för att skapa ett tryggt och tillitsfullt samtalsklimat.


Svårigheter under samtalet


Att sätta ord på svåra känslor och erfarenheter kan kännas obekvämt och skamfyllt men det är viktigt att påminna sig om att det är ett steg i rätt riktning. Om man känner sig obekväm är det viktigt att berätta detta för psykologen så att denne kan göra sitt bästa för att man ska känna sig fri i samtalet.


Att avsluta behandling


Det är helt upp till klienten om man vill fortsätta med terapin eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att man går i terapi för sin egen skull och psykologen blir inte förolämpad om man inte vill fortsätta. Det finns massa olika anledningar till att man vill avsluta och ibland blir det bara så att vi inte klickar med varandra.

Oftast går det att prata om det är något som går att förändra.

Vad är en psykolog och vad kan hen hjälpa mig med?

Många människor upplever någon gång i livet att de mår dåligt psykiskt och behöver någon att prata med. Det kan handla om stress, ångest, depression, relationsproblem, kriser eller andra svårigheter som påverkar ens välmående och livskvalitet. Då kan det vara bra att söka hjälp hos en psykolog.


En legitimerad psykolog är en person som har studerat psykologi i fem år och gjort ett års praktik. En legitimerad psykolog har en bred kunskap om människans beteende och psykiska funktioner. Psykologer arbetar med att utveckla och stödja människor i olika situationer och sammanhang. De kan hjälpa dig att förstå dina tankar, känslor och beteenden samt ge dig verktyg för att förändra det som inte fungerar för dig.

En psykolog kan erbjuda olika former av samtalsstöd och behandling beroende på dina behov och önskemål. Det kan vara individuella samtal, parterapi, familjeterapi eller gruppbehandling. En psykolog kan också arbeta med mental träning, coaching, stresshantering och konflikthantering.

Psykologer använder sig av olika metoder och inriktningar som har vetenskaplig grund och/eller baseras på beprövad erfarenhet. Några exempel är kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptans och Commitment Terapi (ACT), psykodynamisk terapi, interpersonell terapi (IPT) och mindfulnessbaserad terapi (MBT). Läs mer här om vilka metoder jag arbetar med.

När du går till en psykolog får du ett professionellt hjälp i en tryggt miljö. En psykolog har tystnadsplikt och följer etiska regler för sitt yrke. Du får vara delaktig i din behandling och sätta upp gemensamma mål.

Att gå till en psykolog är ett steg mot ett bättre mående och ett meningsfull liv. Du kan få hjälp att hitta nya och effektiva sätt att hantera dina tankar och känslor. Lära dig nya färdigheter och nya förhållningssätt till det som är svårt för dig på ett sätt som gagnar dig. 

Varför är legitimerad psykolog ett skyddad titel?

Legitimerad psykolog är en skyddad titel som innebär att personen som erhåller legitimation har genomgått en godkänd utbildning, praktisk träning och är godkänd för yrkesutövande av Socialstyrelsen. Detta garanterar att personen har en bred kompetens inom psykologi och kan arbeta inom hälso- och sjukvården, skolan, arbetslivet och många andra områden. Att ha en skyddad titel är viktigt för att skydda både yrket och patienterna från oseriösa aktörer som inte har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten.

En person utan legitimation får inte kalla sig för psykolog.

Vad är det för skillnad på legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut?

En legitimerad psykolog är en person som har studerat psykologi i fem år och gjort ett års praktik som psykolog. En legitimerad psykolog har en bred kunskap om människans beteende och psykiska funktioner. En legitimerad psykolog kan arbeta med psykologisk behandling, utredning, rådgivning och förändringsarbete inom olika områden i samhället.

En legitimerad psykoterapeut är en person som har vidareutbildat sig inom psykoterapi. Hen kan ha olika utbildningsbakgrund som exempelvis socionom, psykolog eller läkare. En legitimerad psykoterapeut har en fördjupad kunskap om ett visst område eller en viss metod inom psykoterapi. En legitimerad psykoterapeut kan arbeta med att behandla olika typer av psykiska problem genom samtal.

En stor skillnad mellan en legitimerad psykolog och en legitimerad psykoterapeut är att en legitimerad psykolog har en grundutbildning i psykologi medan en legitimerad psykoterapeut har en vidareutbildning i psykoterapi. En annan skillnad är att en legitimerad psykolog kan arbeta med fler arbetsuppgifter än bara terapi medan en legitimerad psykoterapeut främst arbetar med terapi.

bottom of page